Projekti HZZ-a
Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2003. godine provodi projekte financirane od strane Europske unije, a u cilju jačanja zapošljavanja, zadovoljenja potreba tržišta rada i praćenja promjena na tržištu rada. Kroz programe CARDS i Phare, Hrvatska je imala priliku koristiti europska sredstva za jačanje sudjelovanja u procesu stabilizacije i pridruživanja, izgradnju institucija radi učinkovitog funkcioniranja unutar EU, te promoviranje ekonomske i socijalne kohezije. Instrument Pretpristupne Pomoći (IPA) zamijenio je spomenute programe u razdoblju 2007-2013, sa svrhom pomoći zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju sa pravnom stečevinom EU i pripremi za njenu provedbu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz IPA program provodio je i provodi projekte pomoći u tranziciji i izgradnji institucija, projekte prekogranične suradnje, i projekte usmjerene na razvoj ljudskih potencijala, odnosno na poticanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i usavršavanja. Prioriteti provedbe uključuju poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje na tržište rada kroz jačanje provedbe aktivne politike tržišta rada te jačanje kapaciteta službe za zapošljavanje, te jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba s otežanim pristupom tržištu rada. Dodatno, Zavod je aktivni sudionik i u drugim programima Unije, poput PROGRESS-a i Programa za cjeloživotno učenje, kroz koje se bavi pitanjima antidiskriminacije i različitosti na tržištu rada, usklađivanja ponude i potražnje vještina na tržištu rada, mobilnosti, i slično.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, otvorile su se mogućnosti za povlačenje sredstava kroz strukturne instrumente (druga polovina 2013. godine), te europske strukturne i investicijske fondove (2014. – 2020.). Kao jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada.